Srdečne Vás vítame v našom Penzióne KOVOX. Chceli by sme Vás stručne oboznámiť s pravidlami ktorými je nutné sa riadiť.

 • Celý interiér penziónu je nefajčiarsky. Porušenie tohto zákazu je spoplatnené pokutou 100EUR. Fajčenie je povolené len vo vyhradených vonkajších priestoroch penziónu.
 • Vo vlastnom záujme si klient pred obsadením izby prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné poruchy a nedostatky ihneď nahlási na recepcii.
 • V čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. musí klient v ubytovacích priestoroch dodržiavať nočný pokoj, teda správať sa tak, aby svojím konaním nevyrušoval ostatných klientov.
 • Potreba dodržovať základné proti požiarne a bezpečnostné opatrenia .
 • Hosť nesmie vniesť ani používať elektrické spotrebiče na izbe, okrem tých, ktoré slúžia na osobnú hygienu, ako napríklad holiaci strojček, sušič vlasov a pod.
 • Upozorniť personál na vady ktoré sa vyskytli a môžu viesť k ohrozeniu zdravia a škode na majetku
 • V areáli strediska je zákaz založenia ohňa
 • V priebehu pobytu sa vykonávajú servisné služby izby, ak si túto službu neželáte oznámte to na recepcii
 • Zamestnanci penziónu neručia za straty a škody, ktoré vznikli vlastnou neopatrnosťou hosťa
 • Parkovanie aut je možné na vyhradenom priestore
 • Hosť obdrží 1 kľuč ktorý je od izby, hlavného vchodu, malej vonkajšej bránky a diaľkové ovládanie na veľkú bránu ktoré mu ostane počas pobytu . Za stratu kľúča/diaľkového ovládania alebo jeho poškodenia je účtovaný poplatok 50 Eur. Hosť je povinný ihneď oznámiť recepcii stratu kľúča alebo diaľkového ovládania.
 • Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia je klient povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe svetlo, vypnúť všetky elektrické spotrebiče, uzamknúť dvere a okná, a kľúč uzamykania odovzdať na recepcii.
 • Psy a iné zvieratá sa môžu nachádzať v priestoroch penziónu len so súhlasom zodpovedného zamestnanca penziónu alebo na základe predchádzajúcej dohody klienta s penziónom.
 • Ak hosť akýmkoľvek spôsobom znehodnotil, alebo poškodil zariadenie ubytovacieho zariadenia je povinný to ohlásiť na recepcii ubytovacieho zariadenia ihneď. Za škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá hosť podľa platných predpisov a zákonov Slovenskej republiky.
 • Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, všeobecných morálnych a etických pravidiel obvyklých na území Slovenskej republiky a riadiť sa požiarnymi predpismi. V prípade, že ich bude porušovať, má penzión právo odstúpiť od poskytovania všetkých svojich služieb pred uplynutím dohodnutého času.

Žiadame návštevníkov aby veľkú vstupnú bránu na diaľkové ovládanie používali výlučne LEN NA VSTUP S VOZIDLOM, bránu neotvárať na peší prechod, na peší prechod je určená malá vstupná bránka!!!

V recepcii penziónu nie je stála služba .
V prípade potreby volajte prevádzkara +421 911207146, Silvia Zemaníková
Za škody spôsobené na majetku zodpovedá hosť v plnom rozsahu.
Izby je potrebné opustiť do 10:00 ak sa na recepcii nedohodnú inak.

Prajeme Vám príjemný pobyt