Prevádzkovateľ: KOVOX s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Staškov 825, Staškov 023 53 Staškov ,

IČO: 44 822 910, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro., vložka č. 51511/L

Účel spracúvania:
Osobné údaje spracovávame len na účely komunikácie, uzavretia zmlúv alebo vybavenie rezervácie. Zdroje sú priamo od klientov, zo zmlúv, alebo pri on-line rezerváciách. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu a klienta ubytovať v ubytovacom zariadení.

Právny základ spracúvania:
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
,najmä v zmysle zákona o účtovníctve, zákona o dani z pridanej hodnoty.

  • zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky (§ 24)
  • zákon 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • v súlade so Zmluvou o ubytovaní podľa §754 a nasl. Občianskeho zákonníka,


Príjemcovia
Kategórie príjemcov: Slovenská obchodná inšpekcia, Polícia, Cudzinecká polícia, Colný úrad

Doba uchovávania:
10 rokov

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:
Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:
Nevykonáva sa.

Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom,
právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovej stránke prevádzkovateľa http://www.kovox.sk/ a na prevádzke penziónu.

KOVOX s.r.o. Staškov 825, 023 53 Staškov

tel. : 041/434 65 77, mob.: 0911 207 146, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

IČO: 44 822 910, DIČ: 2022845473, IČ DPH: SK2022845473

VÚB, a.s. Čadca, IBAN: SK66 0200 0000 0026 1780 2555, Okresný súd ZA, vl.č 51511/L, Sro